123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
G
o
[
]
Z
U

Wietnam 2015

Wiet­nam był głó­wnym ce­lem wy­pra­wy w ro­ku 2015, ale bi­le­ty lot­ni­cze z Pol­ski do Saj­go­nu by­ły droż­sze niż za­kła­da­łem, za to uda­ło się nam ku­pić wzglę­dnie ta­nie bi­le­ty do Kua­la Lum­pur, skąd li­nia­mi lo­kal­ny­mi do­sta­liś­my się do Saj­go­nu. Przy okaz­ji zwie­dzi­liś­my ka­wa­łek Ma­lez­jiSin­ga­pur.

Wiet­nam to kraj nie­wie­le więk­szy od Pol­ski. Za­miesz­ku­je go 90 mln miesz­kań­ców, z cze­go 85% to rdzen­ni Wiet­nam­czy­cy. Wiet­nam ma dłu­gą, bo się­ga­ją­cą 2,5 tys. lat hi­sto­rię. W cza­sach ko­lo­nial­nych Wiet­nam był ko­lo­nią fran­cus­ką. Po dru­giej woj­nie świa­to­wej wła­dzę w kra­ju ob­jął Ho Chi Minh po­wo­łu­jąc De­mo­kra­tycz­ną Re­pub­li­kę Wiet­na­mu. Do­pro­wa­dzi­ło to do wy­bu­chu I woj­ny in­do­chiń­skiej (po­mię­dzy Wiet­na­mem i Fran­cją), któ­rą Wiet­nam wy­grał. W wy­ni­ku woj­ny kraj po­dzie­lo­no na dwa te­ry­to­ria – Wiet­nam Pół­noc­ny rzą­dzo­ny przez zwo­len­ni­ków Ho Chi Min­ha ze sto­li­cą w Ha­noi oraz Wiet­nam Po­łu­dnio­wy rzą­dzo­ny przez prze­ciw­ni­ków Ho Chi Min­ha ze sto­li­cą w Saj­go­nie. Ta sy­tua­cja do­pro­wa­dzi­ła do wy­bu­chu II woj­ny in­do­chiń­skiej (zna­nej ja­ko woj­na wiet­nam­ska), któ­ra trwa­ła od 62 do 75 ro­ku. Woj­nę zde­cy­do­wa­nie wy­gra­ła Pół­noc, w efek­cie cze­go do­szło do zje­dno­cze­nia kra­ju i po­wsta­nia So­cja­li­stycz­nej Re­pub­li­ki Wiet­na­mu. Saj­gon (któ­ry był sto­li­cą Wiet­na­mu Po­łu­dnio­we­go) prze­mia­no­wa­no na Ho Chi Minh. Nie jest więc Wiet­nam kra­jem Trze­cie­go Świa­ta w kla­sycz­nym ro­zu­mie­niu te­go po­ję­cia.

Od ro­ku 1986 Wiet­nam pro­wa­dzi go­spo­dar­kę ryn­ko­wą, a w 1995 wstą­pił do WTO (Świa­to­wej Or­ga­ni­za­cji Han­dlu). Wa­lu­tą w Wiet­na­mie jest dong (VNG), któ­ry dzie­li się na 10 hao czy­li 100 xu. W cza­sie na­sze­go po­by­tu w Wiet­na­mie (prze­łom lip­ca i sier­pnia 2015) za je­dne­go do­la­ra ame­ry­kań­skie­go do­sta­wa­liś­my 21600 don­gów.

Stre­fa cza­so­wa w Wiet­na­mie jest UTC +7 i nie sto­su­je się cza­su let­nie­go (w Pol­sce la­tem jest UTC +2), co powoduje, że jest tu 5 go­dzin póź­niej niż w Pol­sce. Po­łu­dnio­we wy­brze­że Wiet­na­mu le­ży na rów­no­leż­ni­ku ós­mym czy­li dość blis­ko rów­ni­ka, Saj­gon na rów­no­leż­ni­ku 10. Po­ry dnia są zbli­żo­ne do „rów­ni­ko­wych”. W cza­sie, kie­dy tu je­steś­my dzień jest tro­chę dłuż­szy od „rów­ni­ko­we­go” (wschód słoń­ca jest przed szó­stą, a za­chód po osiem­na­stej, ale przed dzie­więt­na­stą). Jest ciep­ło, ale nie tak jak w Del­hi :-). Śred­nia tem­pe­ra­tu­ra w Saj­go­nie w lip­cu – to 27 stop­ni.

Plan czę­ści wiet­nam­skiej wy­pra­wy był na­stę­pu­ją­cy:

 

Część wietnamska wyprawy w 2015 roku.

10.07.15. Przylot do Sajgonu (ang. Saigon).
11.07.15. Przejazd do Mui Ne (ang. Mui Ne). Zwiedzanie wydm. Nocleg w Mui Ne.

 

Na wydmach w Mui Ne. Wietnam.

12.07.15. Od­po­czy­nek w Mui Ne. Pla­żo­wa­nie :-). Noc­leg w Mui Ne.
13.07.15. Prze­jazd do Da Lat (ang. Da Lat). Zwie­dza­nie. Noc­leg w Da Lat.
14.07.15. Prze­jazd nad je­zio­ro Lak (wiet. Ho Lak). Noc­leg w do­mu na pa­lach nad je­zio­rem Lak.
15.07.15. Zwie­dza­nie oko­lic je­zio­ra Lak (wiet. Ho Lak). Po­tem prze­jazd do Buon Ma Thuot (ang. Buon Ma Thuot). Noc­leg w Buon Ma Thuot.
16.07.15. Prze­jazd do Yok Don Na­tio­nal Park (ang. Yok Don Na­tio­nal Park). Noc­leg w na­mio­tach w par­ku nad rze­ką.
17.07.15. Wę­drów­ka po par­ku. Noc­leg w Ban Don (wiet. Ban Don).
18.07.15. Prze­jazd do Phuoc Long (ang. Phuoc Long). Zwie­dza­nie oko­lic. Noc­leg w Phuoc Long.
19.07.15. Prze­jazd na prze­jście gra­nicz­ne z Kam­bo­dżą w Tra­paing Sre.

Po prze­kro­cze­niu gra­ni­cy roz­po­czy­na­my część kam­bo­dżań­ską wy­pra­wy, któ­ra trwa do 30.07.15, kie­dy to wra­ca­my do Wiet­na­mu – do miej­sco­wo­ści Chau Doc. Da­lej je­dzie­my wg pla­nu:

 

Droga powrotna z Kambodży do Sajgonu podczas wyprawy w 2015 roku.

30.07.15. Po­wrót z Kam­bo­dży do Wiet­na­mu. Spływ Me­kon­giem do Chau Doc (ang. Chau Doc). Noc­leg w Chau Doc.
31.07.15. Prze­jazd do Can Tho (ang. Can Tho). Zwie­dza­nie. Noc­leg w Can Tho.
01.08.15. Prze­jazd do Saj­go­nu. Noc­leg w Saj­go­nie.
02.08.15. Ca­ło­dnio­we zwie­dza­nie mia­sta. Noc­leg w Saj­go­nie.
03.08.15. Zwie­dza­nie tu­ne­li Cu Chi oraz świą­ty­ni w Tay Ninh (ang. Tay Ninh). Noc­leg w Saj­go­nie.
04.08.15. Prze­jazd na lot­nis­ko i lot do Singapuru (ang. Singapore), gdzie roz­po­czy­na­my część singapurską wy­pra­wy.


Komentarze: skomentuj tę stronę

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games
W