123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
G
o
[
]
Z
U

Piątek – 10.07.15

Dziś z Ma­lez­ji le­ci­my do Wiet­na­mu:

 

Lot z Kuala Lumpur do Sajgonu.

Z Kua­la Lum­pur star­tu­je­my o 19.40, a w Saj­go­nie lą­du­je­my o go­dzi­nie 20.40 cza­su lo­kal­ne­go (w Kua­la Lum­pur czas GMT jest +6.45, ale Ma­lez­ja ma du­żą roz­ciąg­łość rów­no­leż­ni­ko­wą i Ma­le­zyj­czy­cy prze­sta­wi­li swo­je ze­gar­ki tak, że­by do­sto­so­wać czas do wscho­dniej Ma­lez­ji i uży­wa­ją w ca­łym kra­ju cza­su UTC +8, czy­li go­dzi­nę póź­niej­sze­go niż w Wiet­na­mie, stąd mi­mo że le­ci­my dwie go­dzi­ny – ze­gar­ki w Saj­go­nie wska­zu­ją po wy­lą­do­wa­niu 20.40). Kie­dy lą­du­je­my w Saj­go­nie – jest już zu­peł­nie ciem­no:

 

Saj­gon. Wiet­nam po­łu­dnio­wy.

Po wy­lą­do­wa­niu wy­peł­nia­my for­mu­la­rze wi­zo­we i ku­pu­je­my wi­zy. W su­mie pro­ce­du­ra idzie dość spra­wnie, od­da­je­my w okien­ku pa­szpor­ty, wy­peł­nio­ne for­mu­la­rze i pro­me­sę, któ­rą przy­słał nam Pan Duy (nasz or­ga­ni­za­tor w Wiet­na­mie) i po chwi­li je­steś­my pro­sze­ni o do­ko­na­nie wpła­ty (65$ od oso­by). W za­mian do­sta­je­my na­sze pa­szpor­ty z wkle­jo­ny­mi wi­za­mi.

Po­tem od­bie­ra­my ba­ga­że (ca­łe i nie uszko­dzo­ne) i roz­glą­da­my się za kie­row­cą :-). Jest! Pro­wa­dzi nas do sa­mo­cho­du, pa­ku­je­my się i je­dzie­my do ho­te­lu.

Sa­fa­ri dzień dru­gi – Wiet­nam dzień pier­wszy – Saj­gon dzień pier­wszy


Miejsce zakwaterowania:Sajgon (ang. Saigon)
Liczba mieszkańców:8 mln
Wysokość n.p.m.:19 m
Średnie temperatury:dzień: 27 °C, noc: 24 °C
Liczba noclegów:1
Odległość od poprzedniego postoju:1000 km


Je­steś­my za­kwa­te­ro­wa­niu w ho­te­lu Fa­mi­ly Inn. Jest ko­ło pół­noc­ny. Dziś już nie bę­dzie spa­ce­ru, za to ju­tro roz­po­cznie się wła­ści­wa wy­pra­wa – ru­szy­my w po­dróż po Wiet­na­mie.


Komentarze: pokaż komentarze (2)

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games