123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
G
o
[
]
Z
U

Piątek – 31.07.15

Z Chau Doc je­dzie­my sa­mo­cho­dem do Can Tho (ang. Can Tho). Do prze­je­cha­nia ma­my oko­ło 120 km:

 

Odcinek Chau Doc – Can Tho. Wietnam.

W dro­dze du­żo się dzie­je. Naj­pierw fer­ma ryb­na (pod do­mem na wo­dzie jest ho­dow­la ryb):

 

 

 

 

 

 

Ferma rybna. Wietnam.

potem wioska nad brzegiem Mekongu:

 

 

 

Pływająca wioska. Wietnam.

kilka miasteczek w drodze:

 

 

 

Z trasy do Can Tho. Wietnam.

i na koniec ferma krokodyli.:

 

 

 

Krokodyle. Wietnam.


Safari dzień dwudziesty trzeci – Wietnam dzień jedenasty – Can Tho


Miejsce zakwaterowania:Can Tho (ang. Can Tho)
Liczba mieszkańców:1,2 mln
Wysokość n.p.m.:0 m
Średnie temperatury:dzień: 30 °C, noc: 24 °C
Liczba noclegów:1
Odległość od poprzedniego postoju:120 km


W Can Tho kwa­te­ru­je­my się w ho­te­lu Anh Dao pa­rę mi­nut przed szes­na­stą, a kwad­rans po szes­na­stej je­steś­my już w mie­ście i ła­pie­my ko­lej­ne fo­ty. Ech, cięż­ka to pra­ca :-):

 

 

W Can Tho. Wietnam.

Do hotelu wracamy po zmroku.


Komentarze: skomentuj tę stronę

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games