123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
G
o
[
]
Z
U

Poniedziałek – 03.08.15

Na dziś ma­my za­pla­no­wa­ne tu­ne­le Cu Chi oraz świą­ty­nię w Tay Ninh (ang. Tay Ninh).

Sa­fa­ri dzień dwu­dzie­sty szó­sty – Wiet­nam dzień czter­na­sty – Saj­gon dzień czwar­ty

Tu­ne­le po­wsta­ły w cza­sie II woj­ny in­do­chiń­skiej ja­ko ele­ment obro­ny (a czę­sto i ata­ków) par­ty­zan­tów wiet­nam­skich (Wiet­kon­gu), przed si­ła­mi im prze­ci­wny­mi. Trud­no w tej chwi­li oce­niać kto w tym spo­rze miał ra­cję, ale po obe­jrze­niu zgro­ma­dzo­nych tam rek­wi­zy­tów (jak np. pu­łap­ki sto­so­wa­ne na lu­dzi w dżun­gli) moż­na stwier­dzić tyl­ko to, że ża­dna ze stron nie by­ła bez wi­ny. Sa­me tu­ne­le by­ły ma­ło fo­to­ge­nicz­ne – cias­ne, ciem­ne i po­nu­re:

 

 

W tu­ne­lach Cu Chi. Oko­li­ce Saj­go­nu. Wiet­nam Po­łu­dnio­wy.

Ale mie­liś­my też przy okaz­ji moż­li­wość zo­ba­cze­nia jak po­wsta­je pa­pier ry­żo­wy:

 
Wytwarzanie papieru ryżowego. Wietnam.

Po zwie­dze­niu tu­ne­li je­dzie­my do Tay Ninh. To nie­wiel­ka miej­sco­wość, w któ­rej znaj­du­je się słyn­na świą­ty­nia kao­dai­stycz­na:

 

 

 

 

 

 

Świą­ty­nia w Tay Ninh. Wiet­nam.

Ju­tro opu­szcza­my Wiet­nam. Trze­ba zro­bić ostat­nie za­ku­py i spa­ko­wać się. Do usły­sze­nia z Sin­ga­pu­ru :-).


Komentarze: skomentuj tę stronę

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games