123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
G
o
[
]
Z
U

Sobota – 01.08.15

Ra­no, przed wy­mel­do­wa­niem się z ho­te­lu, pły­nie­my łód­ką po Me­kon­gu na „wo­dny targ”. Tu zao­pa­tru­ją się lo­kal­ni skle­pi­ka­rze ku­pu­jąc to­wa­ry (przede wszyst­kim spo­żyw­cze) od hur­to­wni­ków. Wszyst­ko dzie­je się na wo­dzie. Zdję­cia są:

 

 

 

 

 

 

 

Wo­dny targ. Can Tho. Wiet­nam.

Na tar­gu moż­na się też po­si­lić:

 

 

Wo­dne kuch­nie. Can Tho. Wiet­nam.

W dro­dze po­wrot­nej mi­ja­my Wiet­nam­ki „idą­ce” (czy­li pły­ną­ce) po za­ku­py:

 

 

W dro­dze po za­ku­py. Can Tho. Wiet­nam.

Wra­ca­my do ho­te­lu, pa­ku­je­my się i ru­sza­my w dro­gę. Z Can Tho wra­ca­my do Saj­go­nu. Do po­ko­na­nia ma­my od­ci­nek oko­ło 170 km:

 

Odcinek Can Tho – Sajgon. Wietnam.

 

Z tra­sy do Saj­go­nu. Wiet­nam.


Sa­fa­ri dzień dwu­dzie­sty czwar­ty – Wiet­nam dzień dwu­na­sty – Saj­gon dzień dru­gi


Miejsce zakwaterowania:Sajgon (ang. Saigon)
Liczba mieszkańców:8 mln
Wysokość n.p.m.:19 m
Średnie temperatury:dzień: 27 °C, noc: 24 °C
Liczba noclegów:3
Odległość od poprzedniego postoju:170 km


Je­steś­my za­kwa­te­ro­wa­ni w tym sa­mym ho­te­lu co na po­cząt­ku po­dró­ży (ho­tel Fa­mi­ly Inn). Wie­czo­rem wy­cho­dzi­my na dłu­gi spa­cer i wra­ca­my w cał­ko­wi­tych ciem­no­ściach. Zdjęć nie ma, ale wspo­mnie­nia są :-).


Komentarze: skomentuj tę stronę

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games