123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
G
o
[
]
Z
U

Niedziela – 02.08.15

Ca­ły dzi­siej­szy dzień zwie­dza­my Saj­gon.

Sa­fa­ri dzień dwu­dzie­sty pią­ty – Wiet­nam dzień trzy­na­sty – Saj­gon dzień trze­ci

Roz­po­czy­na­my od wi­zy­ty w Pa­ła­cu Niepod­leg­ło­ści. W tym miej­scu przed woj­ną stał pa­łac Ge­ne­ral­ne­go Gu­ber­na­to­ra In­do­chin. Po woj­nie wy­bu­rzo­ny i od­bu­do­wa­ny w no­wym sty­lu:

 

Pa­łac Niepod­leg­ło­ści. Saj­gon. Wiet­nam.

Choć z ze­wnątrz Pa­łac wy­glą­da ma­ło im­po­nu­ją­co, to kry­je cie­ka­we wnę­trza:

 

 

 

 

 

Wnę­trza w Pa­ła­cu Niepod­leg­ło­ści. Saj­gon. Wiet­nam.

Z Pa­ła­cu je­dzie­my do cen­trum.

 

 

W Saj­go­nie. Wiet­nam.

Zwie­dza­my ka­ted­rę No­tre Da­me:

 

Ka­ted­ra No­tre Da­me. Saj­gon. Wiet­nam.

A po­tem chiń­ską świą­ty­nię Thien Hau:

 

 

 

 

 

 

Świą­ty­nia Thien Hau. Saj­gon. Wiet­nam.

Wra­ca­my do ho­te­lu, a póź­nym po­po­łu­dniem idzie­my do mia­sta je­szcze raz:

 

We­jście do je­dne­go z ho­te­li w Saj­go­nie. Wiet­nam.

I w dro­dze po­wrot­nej mam okaz­ję zro­bić je­szcze kil­ka zdjęć noc­nych:

 

Gmach teatru w Saj­go­nie. Wiet­nam.

Ratusz w Sajgonie. Wietnam.

X

Ratusz w Sajgonie. Wietnam.

 

W dro­dze do ho­te­lu. Saj­gon. Wiet­nam.


Komentarze: skomentuj tę stronę

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games