123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
G
o
[
]
Z
U

Niedziela – 12.07.15

Dzi­siaj ma­my dzień od­po­czyn­ku. Ra­no tro­chę ode­spa­liś­my po­dróż. Po­tem śnia­da­nie. Wszys­cy zdro­wi, hu­mo­ry do­pi­su­ją.

Po śnia­da­niu idzie­my nad brzeg mo­rza. Po­go­da ła­dna, nie pa­da, nie jest też zbyt go­rą­co. Mo­że ze 30 stop­ni, ale nad mo­rzem jest lek­ki wia­te­rek, więc jest ok.

Sa­fa­ri dzień czwar­ty – Wiet­nam dzień trze­ci – Mui Ne – dzień dru­gi

Dzień spę­dza­my na pla­ży i w ba­se­nie :-). Zdję­cia są:

Mural na trasie na plażę w Mui Ne. Wietnam.

X

Mural na trasie na plażę w Mui Ne. Wietnam.

 

 

 

 

Na plaży w Mui Ne. Wietnam.

Tro­chę zgło­dnie­liś­my i dziew­czy­ny sku­si­ły się na mał­że przy­go­to­wa­ne w prze­noś­nym ba­rze na pla­ży:

 

Na plaży w Mui Ne. Wietnam.

Spa­ce­ru­jąc po pla­ży trze­ba uwa­żać, że­by nie na­dep­nąć ma­lut­kich kra­bów prze­bie­ga­ją­cych pod no­ga­mi. Je­dne­go uda­ło mi się sfo­to­gra­fo­wać, choć są dość szyb­kie i gdy są nie­ru­cho­me, to na tle pias­ku prak­tycz­nie nie­wi­do­czne:

 

Krab na plaży w Mui Ne. Wietnam.

Nie zabrakło też akcentu polskiego:

 

To my w Mui Ne. Wietnam.

Po po­wro­cie z pla­ży – je­szcze ma­ła se­sja przed na­szym dom­kiem (ho­tel, w któ­rym miesz­ka­my skła­da się z kil­ku­na­stu par­te­ro­wych dom­ków ota­cza­ją­cych ba­sen):

 

 

Jaszczurka przed naszym domkiem w Mui Ne. Wietnam.Komentarze: skomentuj tę stronę

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games