123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
G
o
[
]
Z
U

Wtorek – 14.07.15

Z Dalat jedziemy do Buon Ma Thuot, ale po drodze zatrzymamy się na nocleg nad jeziorem Lak (wiet. Ho Lak):

 

Odcinek Da Lat – jezioro Lak. Wietnam.

Zdrowie dopisuje, humory też. W drodze zatrzymujemy się na posiłek i fotografowanie:

 

 

 

 

Z trasy nad jezioro Lak. Wietnam.

Potem zwiedzamy plantacje kawy i durianów:

 

Plantacja kawy. Wietnam.

 

Tak kwitnie kawa. Wietnam.

 

 

Owoce kawy. Wietnam.

 

Durian. Wietnam.

Na miej­sce noc­le­gu do­cie­ra­my tuż przed zmie­rzchem.

Safari dzień szósty – Wietnam dzień piąty – Ho Lak


Miejsce zakwaterowania:Ho Lak
Liczba mieszkańców:osada nad jeziorem
Wysokość n.p.m.:536 m
Średnie temperatury:dzień: 28 °C, noc: 22 °C
Liczba noclegów:1
Odległość od poprzedniego postoju:150 km


Je­steś­my za­kwa­te­ro­wa­ni w „dłu­gim do­mu na pa­lach” (long hou­se on stilts). Ta­ki dom, to tra­dy­cyj­ny spo­sób bu­do­wa­nia w tych oko­li­cach. Dzi­siaj jest już ciem­no, ju­tro zro­bię zdję­cia jak dom wy­glą­da z ze­wnątrz. Do do­mu wcho­dzi się po schod­kach na wy­so­kość mniej wię­cej pół­to­ra me­tra. Na tej wy­so­ko­ści jest pod­ło­ga z de­sek, pod któ­rą jest pu­sto. Moż­na tam trzy­mać np. na­rzę­dzia rol­ni­cze, łódź, a na­wet zwie­rzę­ta. Dom ma dłu­gość oko­ło 20m i skła­da się z je­dnej iz­by. Na pod­ło­dze le­żą po­sła­nia, a nad ni­mi wi­szą mos­ki­tie­ry. Po prze­ci­wnej stro­nie stoi dłu­ga ła­wa-sie­dzis­ko. I to wszyst­ko. Oczy­wi­ście, że­by do­dać rea­liz­mu i po­sma­ko­wać praw­dzi­we­go wiet­nam­skie­go ży­cia – w do­mu nie ma Wi-Fi :-). Stąd brak re­la­cji na bie­żą­co.

 

Wnętrze „domu na palach”. Wietnam.Komentarze: skomentuj tę stronę

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games