123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
G
o
[
]
Z
U

Środa – 15.07.15

Jak wspo­mnia­łem – w do­mu na pa­lach nie ma Wi-Fi ;-). To dob­rze, bo za­miast sie­dzieć i uzu­peł­niać dzien­ni­ki po­dró­ży – po­szliś­my spać. W kon­sek­wen­cji obu­dzi­liś­my się pa­rę mi­nut po szó­stej. Zro­bi­łem ma­ły ob­chód wios­ki i oko­li­cy:

@
,
-
y
A
{
}
o
 

Jezioro Lak. Wietnam. Panorama sferyczna.


 

Na jeziorze Lak. Wietnam.

A tak wyglądają domy na palach:

 

 

Domy na palach wokół jeziora Lak. Wietnam.

O ós­mej zjed­liś­my śnia­da­nie i ru­szy­liś­my rea­li­zo­wać plan zwie­dza­nia. Wsia­da­my (po dwie oso­by) do ca­noe. Ca­noe są ste­ro­wa­ne przez Pa­nie Wiet­nam­ki:

 

Podróż w canoe do wioski M'lieng. Wietnam.

W ten spo­sób do­sta­liś­my się na dru­gi brzeg je­zio­ra Lak, gdzie le­ży wios­ka M'lieng za­miesz­ki­wa­na przez lud M'nong (ang. Mnong). Spa­ce­ru­je­my po wios­ce mniej wię­cej go­dzi­nę, prze­wo­dnik opo­wia­da o ży­ciu tu­tej­szych miesz­kań­ców, a my słu­cha­my i ro­bi­my zdję­cia:

 

 

 

W wiosce M'lieng. Wietnam.

Z wios­ki od­bie­ra nas nasz no­wy kie­row­ca i za­wo­zi do miej­sca, gdzie roz­po­czy­na się go­dzin­na prze­jaż­dżka na sło­niach. Głó­wną atrak­cją te­go frag­men­tu wy­pra­wy jest to, że na sło­niach prze­jeż­dża­my przez śro­dek je­zio­ra :-). Wo­da się­ga pra­wie do na­szych sie­dzisk. Sło­nie pry­cha­ją, za­ja­da­ją wo­do­ro­sty, a my py­ka­my zdję­cia:

 

 

 

Słonie w jeziorze Lak. Wietnam.

Ko­ło po­łu­dnia je­steś­my z po­wro­tem w pun­kcie wy­jścia, gdzie do­sta­je­my obiad. Po­wiem tak – pier­wszy raz zjad­łem na eg­zo­tycz­nej wy­pra­wie po­si­łek ze sma­kiem. To nap­raw­dę by­ło dob­re je­dze­nie – bez udzi­wnień, bez mi­lio­na przy­praw i nie wia­do­mo cze­go je­szcze. Po obie­dzie ru­sza­my w dro­gę do Buon Ma Thuot:

 

Odcinek Ho Lak – Buon Ma Thuot. Wietnam.

Przed wjaz­dem do mia­sta ma­my je­szcze okaz­ję zo­ba­czyć jak wy­glą­da plan­ta­cja drzew kau­czu­ko­wych. Drze­wa ma­ją od 15 do 25 lat. Są po­na­ci­na­ne w spe­cjal­ny spo­sób, a w mi­secz­kach przy­twier­dzo­nych do drzew zbie­ra się mlecz­ko kau­czu­ko­we wyp­ły­wa­ją­ce ze zro­bio­nych na­cięć:

 

 

 

 

Plantacja drzew kauczukowych. Okolice Buon Ma Thuot. Wietnam.

Koło 15 jesteśmy w Buon Ma Thuot.

Safari dzień siódmy – Wietnam dzień szósty – Buon Ma Thuot


Miejsce zakwaterowania:Buon Ma Thuot (ang. Buon Ma Thuot)
Liczba mieszkańców:340 tys.
Wysokość n.p.m.:536 m
Średnie temperatury:dzień: 28 °C, noc: 22 °C
Liczba noclegów:1
Odległość od poprzedniego postoju:211 km


W Buon Ma Thuot je­steś­my za­kwa­te­ro­wa­ni w ho­te­lu Thanh Cong.

Ju­tro je­dzie­my na dwa dni wgłąb dżun­gli. In­ter­ne­tu nie bę­dzie. Ode­zwie­my się po po­wro­cie, a te­raz mu­si­my się prze­pa­ko­wać i przy­go­to­wać do wy­pra­wy.


Komentarze: pokaż komentarze (1)

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games