123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
G
o
[
]
Z
U

Niedziela – 19.07.15

Jest 19 lipca 2015 roku. Po­go­da nie­cie­ka­wa. Po wczorajszym monsunie jest mgli­sto i po­nu­ro. Ra­no ro­bię z ta­ra­su na­sze­go ho­te­lu zdję­cie po­blis­kiej gó­ry z le­żą­cym u jej stóp mia­stecz­kiem:

Phuoc Long. Wietnam.

X

Phuoc Long. Wietnam.

a po­tem ru­sza­my w dro­gę do prze­jścia gra­nicz­ne­go w Trapaing Sre, gdzie roz­po­cznie­my je­de­na­sto­dnio­wy ob­jazd Kam­bo­dży. Do Wiet­na­mu wró­ci­my 30.07.2015.


Komentarze: skomentuj tę stronę

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games